tailieunhanh - Luyện từ và câu - TỪ ĐỒNG NGHĨA

- Giúp HS hiểu thế nào là từ đồng nghĩa, từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn. - Biết vận dụng những hiểu biết đã có để làm bài tập thực hành về từ đồng nghĩa. - Bảng phụ viết sẵn nội dung của BT1. - Bút dạ; 2,3 phiết photo các bài tập. | Luyện từ và câu TỪ ĐỒNG NGHĨA I. Mục tiêu nhiệm vụ - Giúp HS hiểu thế nào là từ đồng nghĩa từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn. - Biết vận dụng những hiểu biết đã có để làm bài tập thực hành về từ đồng nghĩa. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết sẵn nội dung của BT1. - Bút dạ 2 3 phiết photo các bài tập. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định 2. Kiểm tra 3. Bài mới Hoạt động 1 Hướng dẫn HS làm bài tập 1 2. Mục tiêu Giúp các em so sánh nghĩa các từ xây dựng kiến thiết vàng hoe vàng lịm vàng xuộm. Cách tiến hành - Tổ chức cho HS làm bài tập 1. - HS làm cá nhân- so sánh nghĩa các từ. Cho HS trình bày kết quả. GV nhận xét chốt lại. - Nxét. - Hướng dẫn HS làm bài tập 2. Cho HS nêu yêu cầu bài tập. - HS đọc to cả lớp đọc Cho HS trình bày kết quả. thầm. - Làm việc theo nhóm GV nhận xét chốt lại. Hoạt động 2 Ghi nhớ. Mục tiêu Các em thuộc ghi nhớ và làm được các bài tập 1 2. Cách tiến hành - Cho HS đọc lại phần ghi nhớ. trình bày. - Cả lớp đọc thầm. - Hướng dẫn HS làm bài tập 1 5 Cho HS đọc yêu cầu bài tập đọc - 1 HS đọc to lớp đọc đoạn văn. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.