tailieunhanh - Quyết định 87/2003/QĐ-UB

Quyết định số 87/2003/QĐ-UB Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002 bị bãi bỏ do hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 87 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÃ BAN HÀNH TỪ NGÀY 01 01 1997 ĐẾN NGÀY 30 6 2002 BỊ BÃI BỎ DO HẾT HIỆU LỰC thi hành. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 6 1994 Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 21 11 1996 được sửa đổi bổ sung ngày 27 12 2002 Căn cứ Nghị định số 101 NĐ-CP ngày 23 10 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Quyết định số 5443 2002 QĐ-UB ngày 09 8 2002 của UBND Thành phố về việc rà soát Văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố Hà Nội đã được ban hành từ ngày 01 01 1997 đến ngày 30 6 2002 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố tại tờ trình số 1087 TTr- TP ngày 20 6 2003. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công bố bãi bỏ 147 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành từ ngày 01 01 1997 đến ngày 30 6 2002 có Danh mục đính kèm do hết hiệu lực thi hành. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Giám đốc Thủ trưởng các Sở Ban Ngành Thành phố Chủ tịch UBND các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . T M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Hoàng Văn Nghiên DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH 01 01 1997 - 30 6 2002 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC thi hành Ban hành kèm theo Quyết định số 87 2003 QĐ-Uỷ ban Hành chính ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội STT Ngày tháng năm ban hành Số ký hiệu văn bản Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú Năm 2002 1 20 5 2002 21 2002 CT-UB Chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp thời điểm 1 7 2002 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hết hiệu lực 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.