tailieunhanh - Quyết định số 10/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 10/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Viện nghiên cứu Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp, đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 10 2003 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨU SÀNH SỨ THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNGTY SÀNH SỨ THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 125 QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Viện nghiên cứu Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp đơn vị sự nghiệp thành viên của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp. Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng Viện nghiên cứu Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về Bộ Công nghiệp trước ngày 31 tháng 3 năm 2003. Điều 3. Giao Viện trưởng Viện nghiên cứu Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt và làm các thủ tục cần thiết để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp và Viện trưởng Viện nghiên cứu Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Hoàng Trung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.