tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 10

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu hỏi 1 3 diem Trình bày cú pháp và nguyên lý hoạt dộng của cấu trúc if switch for do while thành phần bắt buộc thành phần không bắt buộc Cấu trúc If Cú pháp if biểu thức câu_lệnh1 else câu_lệnh2 Nguyên lý hoạt dộng -nếu bt mang giá trị khác 0 giá trị dúng thì thực hiện câu lệnh 1. nguợc lại Nu có phần else câu_lệnh2 thì thực hiện câu lệnh 2 Cấu trúc Switch Cú pháp switch biểu thức case hằng1 lệnh1 break case hằng2 lệnh2 break case hằngn lệnhn break default lệnhN 1 . Nguyên lý hoạt dộng - tính giá trị biểu thức sau switch - so sánh lần luợt với các hằng 1 hằng 2 . - Nu bt bằng hằng thì thực hiện lệnh tiếp theo sẽ thực hiện lần luợt các lệnh i 1 lệnh i 2 . n n 1 dến hết mà không phải so sánh với các nhãn khác. Nu gặp break thì thoát khỏi câu lệnh switch. - Nu bt không bằng hằng nào mà có phần default lệnh n 1 thì sẽ thực hiện lệnh n 1 dó Cấu trúc For Cú pháp for biều thức 1 biểu thức 2 biểu thức 3 câu lệnh Nguyên tắc hoạt dộng Buớc 1 thực hiện biểu thức 1 duy nhất 1 lần Buớc 2 - tính biểu thức 2 - Nu bt2 khác 0 giá trị dúng thì thực hiện câu lệnh trong thân for thực hiện biểu_thức 3 về dầu buớc 2 - nguợc lại bt2 bằng 0 thoát vòng for Cấu trúc do Cú pháp do câu_lệnh while biểu_thức Nguyên lý hoạt dộng Buớcí thực hiện câu lệnh trong thân của do-while. Nu muon thân do-while nhiều hon 1 lệnh ta phải dặt trong cặp ngoặc móc . Sang buớc 2 Buớc2 tính giá trị biểu_thức - nếu biểu_thức mang giá trị dúng khácO quay lại buớc í - nguợc lại biểuthức bang 0 thoát khỏi cấu trúc do-while nhận xét -câu lệnh là thân do-while ít nhất duợc thực hiện 1 lần -câu lệnh có khả nang bị lặp vô hạn nếu biểu thức luôn dúng - câu lệnh phải có khả nang thay dổi giá trị của biểu thức Cấu trúc while Cú pháp while biều_thức Câu_lệnh Nguyên lý hoạt dộng Buớcí kiểm tra tính giá trị của biểu thức -Nu bt mang giá trị dúng khác 0 Thực hiện câu lệnh trong thân while về dầu buớc í - Nguợc lại bt mang giá trị bằng 0 thoát cấu trúc while -----cách diễn dạt khác CÙNG Ý----- Bróc í Kiểm tra BIỂU THỨC nếu. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    76    0    29-11-2022
5    103    0    29-11-2022
8    90    1    29-11-2022
9    99    1    29-11-2022
59    81    0    29-11-2022
7    113    2    29-11-2022
56    83    0    29-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.