tailieunhanh - TCVN 201 1986

Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác đinh độ co hay nở phụ. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 201: 1966. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ co hay nở phụ của các loại sản phẩm chịu lửa có độ xốp toàn phần nhỏ hơn 45% . | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 201 1986 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác đinh độ co hay nở phụ Refractory materials - Method for determination of shrinkage and expansion Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 201 1966 Tiêu chuẩn này quy định phuơng pháp xác định độ co hay nở phụ của các loại sản phẩm chịu lửa có độ xốp toàn phần nhỏ hơn 45 . 1. Thiết bi thử . Lò để nung các mẫu theo chế độ xác định phải đảm bảo điều chỉnh tốt chế độ nhiệt và nung đồng đều mẫu thử. . Thiết bị hút chân không hoặc bằng bình đun sôi . Cân kĩ thuật có độ chính xác 0 1g và phụ tùng để cân thủy tĩnh. . Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ . Thước đo bằng kim loại có độ chính xác 0 lmm. 2. Chuẩn bị mẫu thử . Mẫu thử đuợc cắt từ một trong những góc của sản phẩm và có dạng hình lăng trụ đứng Đối với sản phẩm hình trụ tròn xoay thì phải cắt sao cho chiều cao của mẫu thử cùng huớng với trục xoay của sản phẩm. Mẫu thử không đuợc sứt mẻ nứt rạn và phải đuợc mài nhẩn có thể xác định độ co hay nở phụ của sản phẩm chịu lửa bằng những mẫu dùng để xác định độ hút nuớc độ xốp và khối luợng thể tích theo TCVN 178 1986. . Kích thuớc mặt cất mẫu thử bằng 30 x 30mm chiều cao mẫu không nhỏ hơn 60 mm thể tích mẫu không nhỏ hơn 50cm3. Những mẫu thử cùng cho vào lò một lần để thử độ co hay nở phụ phải có chiều cao bằng nhau. . Ghi số đánh dấu mẫu thử bằng mực chịu lửa có dicrôm trioxyt Cr2O3 hay Cobanoxyt CoO . 3. Tiến hành thử . Thể tích mẫu thử trước và sau khi được xác định bằng cách cân thủy tĩnh mẫu thử trong chất lỏng nước hay dầu hoả . Cho mẫu ngâm đầy chất lỏng bằng phương pháp hút chân không hoặc đun sôi theo TCVN 178 1986. Thời gian hút chân không không nhỏ hơn 15 phút. Thời gian đun sôi mẫu trong chất lỏng không nhỏ hơn l giờ. Lấy mẫu ra khỏi chất lỏng để nguộị đến nhiệt độ phòng nếu dùng phương pháp đun sôi lấy vải mềm thấm nhẹ mặt ngoài rồi tiến hành cân trong không khí với độ chính xác 0 lg. Ngay sau đó phải cân trong thủy tĩnh theo TCVN 178 1986 cùng với độ chính xác 0 lg. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.