tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 11

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 11', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1. viết ct nhập mng n phần tử s ố nguyên dem. tính tông và liệt kê các số nguyên tố trong mảng. include include void main int 100 .s 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 0 i n i cout a i cin a i cout Cac so nguyen to co trong mang endl for i 0 i n i int k 2 while a i k 0 k sqrt a i k if sqrt a i k d s a i cout a i a i endl if d 0 cout Co d so nguyen to trong mang endl cout Tong cac so nguyen to trong mang la s else cout Ko co so nguyen to nao trong mang Câu 2. nhu trên s 0 chính phuong. include include void main int n 100 .d 0 cout Nhap vao so phan tu cua mang cin n cout nhap mang endl for i 0 i n i cout a i cin a i cout Cac so chinh phuong trong mang endl for i 0 i n i int k sqrt a i if k k a i d t -a i cout a i if d 0 cout nCo d so chinh phuong trong mang tren endl cout Tong S - t else cout Khong co so chinh phuong nao trong mang tren Câu 3. Viết ct nhập mảng n phần tử so nguyên nhập phần tử cần tìm kiem M neu tìm thấy thông báo số luợng và vị trí của những phần tử tìm thấy nguợc lại thông báo không tìm thấy include void main int n i m d-0 vt int a 100 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i-0 i n i cout a i - cin a i cout Nhap vao phan tu M can tim kiem cin m for i-0 i n i if a i --m d if d -0 cout Co d phan tu m trong mang vua nhap endl cout Vi tri xuat hien for i-0 i n i if a i --m cout a i else cout Khong xuat hien phan tu m trong mang vua nhap Câu 4. viết ct nhập mảng n phần tử in ra các số l ẻ theo thứ tự trị tuyệt dối tang dần. các số chẵn theo thứ tự tuyệt dối giảm dần include include void main int a 100 i n j tg cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 0 i n i cout a i cin a i for i 0 i n- 1 i for j i 1 j n j if a i 2 0 a j 2 0 abs a i abs a j tg a i a i a j a j tg if a i 2 0 a j 2 0 abs a i abs a j tg a i a i a j a j tg cout cac so le endl for i 0 i n i if a i 2 0 cout a i . cout nCac so chan la endl for i 0 i n i if a i 2 0 cout a i . Ẵ Ầ Câu 5. nhập xâu ký tự từ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.