tailieunhanh - Thuyết trình phần 2: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Khái niệm văn hóa và nền văn hóa: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. | DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa vật chất: là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần: tổng thể các tư tưởng, lý luận, giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa tinh thần: tổng thể các tư tưởng, lý luận, giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Con người Văn hóa văn hóa có tính giai cấp. Design by Nguyễn Hoàng Sky a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky b/ Khái niệm nền văn hóa | DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa vật chất: là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần: tổng thể các tư tưởng, lý luận, giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Văn hóa tinh thần: tổng thể các tư tưởng, lý luận, giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần, hoạt động tinh thần của con người. a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky Con người Văn hóa văn hóa có tính giai cấp. Design by Nguyễn Hoàng Sky a/ Khái niệm văn hóa và nền văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky b/ Khái niệm nền văn hóa XHCN: Hệ tư tưởng của Giai cấp công nhân (nền tảng Đảng CSVN) Đời sống nhân dân Chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa Design by Nguyễn Hoàng Sky c/ Đặc trưng của nền văn hóa XHCN: Chủ nghĩa Mác-lê giữ vai trò chủ đạo Tính nhân dân dân tộc sâu sắc Hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, NN XHCN Design by Nguyễn Hoàng Sky Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN Tính triệt để, toàn diện của CMXHCN đòi hỏi phải thay đổi PTSX tinh thần cho phù hợp với PTSX mới của XH XHCN. Xây dựng nền văn hóa XHCN là tất yếu trong quá trình cải tạo tâm lí, ý thức, đời sống tinh thần của chế độ XH cũ Design by Nguyễn Hoàng Sky Xây dựng nền văn hóa XHCN là tất yếu trong quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng nhân dân lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt văn hóa. Xuất phát từ yêu cầu khách quan: văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng CNXH. Design by Nguyễn Hoàng Sky . Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN Nâng cao trình độ dân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.