tailieunhanh - Quyết định số 12/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 12/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thuỷ tinh Phả Lại, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 12 2003 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THUỶ TINH PHẢ LẠI DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 125 QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Thuỷ tinh Phả Lại doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp. Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng Công ty Thuỷ tinh Phả Lại về Bộ Công nghiệp trước ngày 31 tháng 3 năm 2003. Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Thuỷ tinh Phả Lại xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt và làm các thủ tục cần thiết để hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp và Giám đốc Công ty Thuỷ tinh Phả Lại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 4 - Văn phòng Chính phủ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Bộ LĐ-TB và XH - Ngân hàng Nhà nước VN - UBND tỉnh Hải Dương - Cty Thuỷ tinh Phả Lại 3b - Các đ c Thứ trưởng - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ - Lưu VP TCCB. Hoàng Trung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.