tailieunhanh - Luyện từ và câu: TỔNG KẾT VỐN TỪ (3)

- HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho. - Tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình. | Luyện. TÔNG KẾT VÓN TỪ I. Mục tiêu nhiệm yụ - HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho. - Tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình. II. Đồ dùng dạy học - Chuẩn bị 6 tờ phiếu phô tô phóng to BT 1. III. Các hoạt đông dạy- học Hoạt đông giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 HS làm bài tập. 28-30 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 12 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài GV phát phiếu cho các nhóm làm - Các nhóm trao đổi bài trình bày kết quả. tìm kết quả ghi vào phiếu. - GV nhận xét chốt lại. b Hướng dẫn HS làm BT 2. 8 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Dựa vào gợi ý của bài văn mỗi HS đặt câu theo một trong 3 gợi ý a b c. - Cho HS làm việc. - GV chốt lại. c Hướng dẫn HS làm BT 3. 10 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Dựa vào gợi ý ở đoạn văn trên BT 2 để đặt câu miêu tả theo lối so sánh hay nhân hoá. - Cho HS làm bài đọc những câu văn mình đặt. - GV nhận xét. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN