tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 13

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | S 1- - 12 22 -1 n1 12 22 32 . n2 include void main int n i 1 float s 0 d 1 m 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n while i n m i i s d m i d -d cout Tong S s 2 22 -2 N 2. S 1-2 . 1 2 1 2 n include void main int n i float s 1 t 1 d -1 m 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 1 i n i t 2 m i s d t m d -d cout Tong S s 3. S x yx x Jx .7 include include void main int n i float x s 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n cout Nhap vao gia tri cua X cin x for i 1 i n i s sqrt x s cout Tong S s 4. S --- --- . -1 1 2 4 6 8 2n include void main int n i 1 float s 0 m 1 d 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n while i n m 2 i s d m d -d i cout Tong S s _1 12 22 32 . n2 5. S 1 - ------1--- 12 22 12 22 32 include void main int n i 1 float s 0 m 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n do m i i s 1 m i while i n cout Tong S s 6. S 1- 1 1 2 1 2 3 1 2 3 . n include void main int n i 1 n1 float s 0 m 0 d 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 1 i n i m i s d m d -d cout Tong S s 7. S 1 1-1 . 1 i 3 5 7 2n 1 include void main int n i 1 float s 0 d 1 m 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n while i n m 2 i -1 s d m d -d i cout Tong S s o 1 22 2 2n 8. S 1H---I---1---F . H- 1 2 3 n include void main int i 1 n float s 1 m 1 t 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n do m i t 2 s t m i while i n cout Tong S s 9. S 1-- --- . 1 1 1 2 3 4 n include void main