tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 13

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | S 1- - 12 22 -1 n1 12 22 32 . n2 include void main int n i 1 float s 0 d 1 m 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n while i n m i i s d m i d -d cout Tong S s 2 22 -2 N 2. S 1-2 . 1 2 1 2 n include void main int n i float s 1 t 1 d -1 m 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 1 i n i t 2 m i s d t m d -d cout Tong S s 3. S x yx x Jx .7 include include void main int n i float x s 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n cout Nhap vao gia tri cua X cin x for i 1 i n i s sqrt x s cout Tong S s 4. S --- --- . -1 1 2 4 6 8 2n include void main int n i 1 float s 0 m 1 d 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n while i n m 2 i s d m d -d i cout Tong S s _1 12 22 32 . n2 5. S 1 - ------1--- 12 22 12 22 32 include void main int n i 1 float s 0 m 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n do m i i s 1 m i while i n cout Tong S s 6. S 1- 1 1 2 1 2 3 1 2 3 . n include void main int n i 1 n1 float s 0 m 0 d 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n for i 1 i n i m i s d m d -d cout Tong S s 7. S 1 1-1 . 1 i 3 5 7 2n 1 include void main int n i 1 float s 0 d 1 m 0 cout Nhap vao gia tri cua n cin n while i n m 2 i -1 s d m d -d i cout Tong S s o 1 22 2 2n 8. S 1H---I---1---F . H- 1 2 3 n include void main int i 1 n float s 1 m 1 t 1 cout Nhap vao gia tri cua n cin n do m i t 2 s t m i while i n cout Tong S s 9. S 1-- --- . 1 1 1 2 3 4 n include void main

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.