tailieunhanh - Phun Công Nghiệp Vườn Ươm phần 4

Tham khảo tài liệu 'phun công nghiệp vườn ươm phần 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | nhiệt độ 4 - 5 c nhưng phát triển mạnh ở nhiệt độ 13 -15 c. - Thời kỳ trồng hỉnh thành tia củ Độ ẩm thích hợp cho sự nảy mầm và phát triển thân lá ở thời kỳ đầu 60-70 không được thấp hơn 60 độ ẩm lớn nhất. Thiếu độ ẩm làm thân lá sinh trưởng chậm và kìm hãm sự phát triển của tia củ tuy cần nước nhưng ở thời kỳ này mới chỉ càn 12 tổng lượng nước cần cả vụ. Mức nước tưốỉ 200-250 m3 ha. Theo tài liệu nghiên cứu của . Zabluda Liên Xô cũ và những người cộng tác tưới giữ độ ẩm đất 70 một tháng sau khi nảy mầm thân khoai đã cao tởi 30-35 cm khối lượng rễ tàng lên 2 3 lần so với không tưới và mỗi khóm đã có 17 18 tia củ. Nếu gặp hạn thời kỳ này về sau dù có đủ độ ẩm nâng suất sẽ thấp. Nếu không tưới trong thời kỳ này làm giảm năng suất từ 30-40 so với được tưới. - Thời kỳ phát triển thân lá củ củ phình to Vào thòi kỳ này lượng nước yêu cầu lốn nhất chiếm 64 - 67 tổng lượng nước cần. Độ ẩm đất thích hợp trong thời kỳ này là 75 - 80 ĐATĐĐR. Mức tưới 200-300 m3 ha. Không đủ độ ẩm củ lớn chậm thân lá phát triển kém quang hợp và tích luỹ chất khô giảm sút cây chóng tàn lụi. Đây là thời kỳ quyết định năng suất thấp hay cao mà vai trò chủ yếu là .tưới nước và lượng phân bón thúc. Đất có đủ. độ ầm thích hợp cây đủ nước sinh trưởng dinh dưỡng tốt có sức chống bệnh cao. Ỏ vùng đồng bằng Bác bộ th i kỳ này độ ổm đất tự nhiên thẩp dưới 70 42 năng suát khoai tây giảm 63 7 tạ ha so với độ ẩm dãt 80 . Mặt khác tưới nước co tác dụng điều hoà nhiệt độ . đát. - Thòi kỳ tích luỹ vật chất vào củ thân lá ngííng phát triển Thời kỳ này khoai tây càn khoảng 22 tổng lượng nước cần. Độ ẩm đất thích hợp 75 - 80 . Nốu thiếu nước trọng lượng củ giảm sút thần lá tàn lụi nhanh giữ độ ẩm đất 70 ở vùng Gia Lâm Hà Nội làm giảm nâng suăt khoai tây 13 7 so với độ ẩm 80 . Cho nên tưới nưổc phải kết thúc ở cuối thòi kỳ củ phỉnh to. Ngược lại nếu đất có độ ẩm quá cao củ khoai tây chín chậm phẩm chất kém - Trước khi thu hoạch khoảng 20 ngày cho đẾn khi thu hoạch thi không tưới nếu gặp mưa phải tiêu tháo nước.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.