tailieunhanh - Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 08 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 1 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 08 2000 QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BỊ THIÊN TAI HỎA HOẠN TAI NẠN BẤT NGỜ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 10 tháng 5 năm 1997 Căn cứ Nghị định số 30 1998 NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 1874 TC-TCTngày 22 tháng 4 năm 1999 công văn số 6061 TC-TCTngày 02 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai hỏa hoạn tai nạn bất ngờ làm thiệt hại tài sản hàng hóa sản xuất kinh doanh. Mức miễn giảm thuế được tính theo tỷ lệ thiệt hại nhưng tối đa không vượt quá giá trị tài sản hàng hóa bị thiệt hại. Thời gian miễn giảm tính từ tháng bắt đầu trở lại kinh doanh cụ thể như sau 1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 1 năm nếu thiệt hại trên 80 giá trị tài sản hàng hóa sản xuất kinh doanh. 2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng nếu thiệt hại trên 60 đến 80 giá trị tài sản hàng hóa sản xuất kinh doanh. 3. Giảm 50 thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng nếu thiệt hại từ 30 đến 60 giá trị tài sản hàng hóa sản xuất kinh doanh. 4. Giảm 50 thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 3 tháng nếu thiệt hại dưới 30 giá trị tài sản hàng hóa sản xuất kinh doanh. 5. Đối với hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ thực hiện đầy đủ chế độ kế toán chế độ hóa đơn chứng từ nộp thuế theo kê khai nếu xác định được cụ thể giá trị tài sản hàng hóa thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn tai nạn bất ngờ làm kết quả kinh doanh bị lỗ sẽ được chuyển lỗ theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 30 1998

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.