tailieunhanh - Luyện từ và câu - TỔNG KẾT VỐN TỪ (1)

- Tổng kết được các từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói về các tính cách: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. Biết nêu ví dụ về những hành động thể hiện những tính cách trên hoặc trái ngược với những tính cách trên. - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người. | Luyện từ và . câu TÔNG KẾT VÔN TỪ I. Mục tiêu nhiệm vụ - Tổng kết được các từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói về các tính cách nhân hậu trung thực dũng cảm cần cù. Biết nêu ví dụ về những hành động thể hiện những tính cách trên hoặc trái ngược với những tính cách trên. - Biết thực hành tìm những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả người. II. Đồ dùng dạy học - Một số tờ phiếu khổ to để HS làm BT. - Bảng kẻ sẵn các cột để HS làm BT 1. - Một số trang từ điển tiếng Việt. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Làm bài tập. 28-30 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 15 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho các nhóm. - Các nhóm trao đổi thảo luận và ghi kết quả vào phiếu. - Cho HS trình bày kết quả. - GV nhận xét chốt lại. b Hướng dẫn HS làm BT 2. 15 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài theo nhóm. - Các nhóm trao đổi. - Cho HS trình bày kết quả. - GV nhận xét chốt lại. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.