tailieunhanh - Quyết định số 222/QĐ-TTg

Quyết định số 222/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 222 QĐ-TTg Hà Nội ngày 25 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Công văn số 2187 UBBT-PPLTngày 24 tháng 7 năm 2002 ý kiến các Bộ Tài chính Công văn số 10608 TC-TCDN ngày 01 tháng 10 năm 2002 Kế hoạch và Đầu tư Công văn số 6149 BKH-DN ngày 25 tháng 9 năm 2002 Nội vụ Công văn số 299 BNV-TCCB ngày 24 tháng 9 năm 2002 Lao động-Thương binh và Xã hội Công văn số 3207 LĐTBXH-CSLĐVL ngày 24 tháng 9 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời có biện pháp để đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50 vốn điều lệ. Trường hợp điều chỉnh bổ sung Đề án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Các Bộ Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Lao động - Thương binh và Xã hội Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong thực hiện Đề án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    82    0    29-11-2022
68    74    0    29-11-2022
21    83    0    29-11-2022
34    76    0    29-11-2022
5    103    0    29-11-2022
204    87    0    29-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.