tailieunhanh - Quyết định số 07/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 07/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Mía đường La Ngà thành Công ty cổ phần Mía đường La Ngà do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 07 2000 QĐ-TTg Hà Nội ngày 14 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Nghị định số 51 1999 NĐCP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 01 1998 QH10 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt về nguyên tắc phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Mía đường La Ngà thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đề nghị tại công văn số 4516 BNNTCCB ngày 09 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau 1. Vốn điều lệ 82 tỷ đồng. Trong đó Tỷ lệ cổ phần nhà nước 35 vốn điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 40 vốn điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trồng và bán mía cho doanh nghiệp 25 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Mía đường La Ngà để cổ phần hoá đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động cổ phần Trong đó Số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần. Số cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trồng và bán mía cho doanh nghiệp cổ phần. Toàn bộ giá trị được ưu đãi đồng. 4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động đồng. Giải quyết chính sách đồng. Trợ cấp cho số lao động dôi dư đồng. 5. Căn cứ các chế độ ưu đãi quy định tại hai Nghị định số 44 1998 NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998 số 51 1999 NĐ-CP ngày 08 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.