tailieunhanh - Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về Tổ quốc. - Biết đặt câu với những từ ngữ nói về Tổ quốc. - Bút dạ, một vài tờ giấy. - Từ điển. | Luyện từ. và . câu MỞ RỘNG VÔN TỪ TÓ QUÔC I. Mục tiêu nhiệm vụ - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ về Tổ quốc. - Biết đặt câu với những từ ngữ nói về Tổ quốc. II. Đồ dùng dạy học - Bút dạ một vài tờ giấy. - Từ điển. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định 2. Kiểm tra - Em hãy tìm một từ đồng nghĩa với mỗi từ xanh đỏ trắng đen và đặt câu với 4 từ vừa tìm được. - HS trình bày miệng - HS làm bài tập 3. - Nhận xét chung. 3. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. Hoạt động 2 Luyện tập. Mục tiêu Giúp HS tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc. - HS chọn từ đúng trong ngoặc đơn. a Hướng dẫn HS làm bài tập 1 7 - Các từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc là nước nhà non sông. - HS làm bài cá nhân b Hướng dẫn HS làm bài tập 2 7 - HS đọc. - Những từ đồng nghĩa với từ Tổ - HS làm bài theo nhóm ghi quốc là đất nước nước nhà quốc gia. kết quả vào phiếu c Hướng dẫn HS làm bài tập 3 7 - HS đọc yêu cầu nhận việc. - Những từ đồng nghĩa với từ Tổ - Làm bài theo nhóm trình quốc đất nước nước nhà quốc gia non sông quê hương. bày kết quả trên bảng. - Nhận xét. d Hướng dẫn HS làm bài tập 4 7 - Cho HS đọc yêu cầu và giao việc Chọn một trong những từ ngữ đó BT3 đặt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN