tailieunhanh - Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC

- Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về Tổ quốc. - Biết đặt câu với những từ ngữ nói về Tổ quốc. - Bút dạ, một vài tờ giấy. - Từ điển. | Luyện từ. và . câu MỞ RỘNG VÔN TỪ TÓ QUÔC I. Mục tiêu nhiệm vụ - Mở rộng hệ thống hóa vốn từ về Tổ quốc. - Biết đặt câu với những từ ngữ nói về Tổ quốc. II. Đồ dùng dạy học - Bút dạ một vài tờ giấy. - Từ điển. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định 2. Kiểm tra - Em hãy tìm một từ đồng nghĩa với mỗi từ xanh đỏ trắng đen và đặt câu với 4 từ vừa tìm được. - HS trình bày miệng - HS làm bài tập 3. - Nhận xét chung. 3. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. Hoạt động 2 Luyện tập. Mục tiêu Giúp HS tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc. - HS chọn từ đúng trong ngoặc đơn. a Hướng dẫn HS làm bài tập 1 7 - Các từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc là nước nhà non sông. - HS làm bài cá nhân b Hướng dẫn HS làm bài tập 2 7 - HS đọc. - Những từ đồng nghĩa với từ Tổ - HS làm bài theo nhóm ghi quốc là đất nước nước nhà quốc gia. kết quả vào phiếu c Hướng dẫn HS làm bài tập 3 7 - HS đọc yêu cầu nhận việc. - Những từ đồng nghĩa với từ Tổ - Làm bài theo nhóm trình quốc đất nước nước nhà quốc gia non sông quê hương. bày kết quả trên bảng. - Nhận xét. d Hướng dẫn HS làm bài tập 4 7 - Cho HS đọc yêu cầu và giao việc Chọn một trong những từ ngữ đó BT3 đặt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.