tailieunhanh - Viết chương trình kiểm tra tính nguyên tố của 1 số nguyên tố

Tài liệu bài tập về lập trình C | y c dùng hàm. chuong trình kiểm tra tính nguyên tố của 1 số nguyên include include int kiemtra int n int a 2 while n a 0 a sqrt n a if a sqrt n return 0 else return 1 void main int n cout nhap n cin n if kiemtra n cout . Else cout . 2. Viết ct nhập vào n s ố nguyên. Tính tổng các s ố nguyên tó. include include int kiemtra int n int a 2 while n a 0 a sqrt n a if a sqrt n return 0 else return 1 void NhapMang int a int n cout Nhap N cin n for int i 0 i n i cout a i cin a i void main int a 100 n s 0 i NhapMang a n for i 0 i n i if kiemtra a i s a i cout Tong cac so nt s 3. Viết ct nhâp vào n s ố nguyên. Liệt kê và dếm xem có bao nhiêu số nguyên tó. include include int kiemtra int n int a 2 while n a 0 a sqrt n a if a sqrt n return 0 else return 1 . void NhapMang int a int n cout Nhap N cin n for int i 0 i n i cout a i cin a i void main int a 100 n d 0 i NhapMang a n cout Cac so nguyen to for i 0 i n i if kiemtra a i d cout a i cout nSo luong so nt d 4. Viết ct nhập vào n s ố nguyên. In ra màn hình các giá trị theo thứ tự tang dần. Khai báo biến sl pt biến mảng Hàm nhập sắp xếp liệt kê toàn bộ mng Khi sd Kb các hàm Kb các biến Gọi Nhập mng Gọi sắp xếp Gọi liệt kê void lietke int a int n for int i 0 i n i cout a i void main int a 100 n NhapMang a n SapXep a n lietke a n

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.