tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 15

Tham khảo tài liệu 'lập trình c- bài tập 15', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | include void main int a b c d max min cout Nhap vao 4 so cin a b c d max a if max b max b if max c max c if max d max d cout So lon nhat la max endl min a if min b min b if min c min c if min d min d cout So nho nhat la min

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    107    0    01-12-2022
16    77    0    01-12-2022
15    86    1    01-12-2022
35    87    0    01-12-2022
12    84    0    01-12-2022
204    87    0    01-12-2022
42    87    0    01-12-2022
117    89    0    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.