tailieunhanh - Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg

Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg về việc thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 35 1999 CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa X thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Để đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật Doanh nghiệp trong khi Chính phủ chưa kịp ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới. 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp ban hành mẫu đơn đăng ký kinh doanh mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đồng thời trực tiếp hướng dẫn các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký kinh doanh và các nhiệm vụ khác của cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 3. Các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thực hiện Luật Doanh nghiệp trong phạm vi địa phương. 4. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp và hỗ trợ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp. 5. Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1253 QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện việc rà soát đánh giá phân loại các văn bản quy phạm pháp luật các loại giấy phép có liên quan đến việc thi hành Luật Doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bãi bỏ sửa đổi bổ sung hoặc tiếp tục duy trì. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.