tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 16

Tài liệu bài tập về lập trình C giành cho các bạn mới học lập trình C | include include void main long i n a b c dem1 0 dem2 0 t1 0 t2 0 cout Nhap vao doan a b c cin a b c cout Cac so nguyen to doan a b endl for n a n b n i 2 while n i 0 i sqrt n i if i sqrt n t1 n dem1 cout n cout n Co dem1 so nguyen to endl cout Tong doan a b t1 endl cout Cac so nguyen doan b c endl for n b n c n i 2 while n i 0 i sqrt n i if i sqrt n t2 n dem2 cout n cout n Co dem2 so nguyen to endl cout Tong doan b c t2 endl if dem1 dem2 cout Doan 2 co nhieu so nguyen to hon endl else if dem1 dem2 cout Doan 1 co nhieu so nguyen to hon endl else cout 2 doan co so nguyen to bang nhau