tailieunhanh - Lập trình C- Bài tập 16

Tài liệu bài tập về lập trình C giành cho các bạn mới học lập trình C | include include void main long i n a b c dem1 0 dem2 0 t1 0 t2 0 cout Nhap vao doan a b c cin a b c cout Cac so nguyen to doan a b endl for n a n b n i 2 while n i 0 i sqrt n i if i sqrt n t1 n dem1 cout n cout n Co dem1 so nguyen to endl cout Tong doan a b t1 endl cout Cac so nguyen doan b c endl for n b n c n i 2 while n i 0 i sqrt n i if i sqrt n t2 n dem2 cout n cout n Co dem2 so nguyen to endl cout Tong doan b c t2 endl if dem1 dem2 cout Doan 2 co nhieu so nguyen to hon endl else if dem1 dem2 cout Doan 1 co nhieu so nguyen to hon endl else cout 2 doan co so nguyen to bang nhau

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.