tailieunhanh - Quyết Định Số: 12/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------Số: 12/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Số 12 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ngãi ngày 26 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 Căn cứ Nghị định số 142 2005 NĐ-CP ngày 14 11 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước Căn cứ Điều 11 Điều 12 và khoản 2 Điều 39 Nghị định số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 8 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư Căn cứ Thông tư số 120 2005 TT-BTC ngày 30 12 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142 2005 NĐ-CP ngày 14 11 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước Căn cứ Thông tư số 141 2007 TT-BTC ngày 30 11 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 120 2005 TT-BTC ngày 30 12 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142 2005 NĐ-CP ngày 14 11 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 641 TTr-STC ngày 28 4 2010 và thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 56 STP-VBQP ngày 25 3 2010 về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điều 2. Giám đốc các Sở Tài chính Tài nguyên và Môi trường Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Cục trưởng Cục thuế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện thành phố căn cứ vào đơn giá thuê đất quy định tại Quyết định này và chính sách hiện hành về thu tiền thuê đất để xác định đơn giá thuê đất ký hợp đồng thuê đất và thu tiền thuê đất đối với các tổ chức cá nhân được Nhà nước cho thuê đất. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 29 2006 QĐ-UBND ngày 19 5 2006 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.