tailieunhanh - Nghị định số 177/1999/NĐ-CP

Nghị định số 177/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 177 1999 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 177 1999 NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA QUỸ XÃ HỘI QUỸ TỪ THIỆN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội Quỹ từ thiện. Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Điều 4. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI QUỸ TỪ THIỆN Ban hành kèm theo Nghị định số 177 1999 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy chế này quy định việc thành lập và hoạt động của Quỹ xã hội Quỹ từ thiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Điều 2. Mục đích thành lập hoạt động Quỹ xã hội Quỹ từ thiện sau đây gọi tắt là Quỹ được thành lập và hoạt động nhằm mục đích nhân đạo từ thiện khuyến khích phát triển văn hoá thể thao khoa học xã hội. Điều 3. Quỹ là tổ chức phi Chính phủ có tư cách pháp nhân có tên gọi có trụ sở và có con dấu riêng mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. Quỹ hoạt động theo Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ chuẩn y. Điều 4. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính 1. Quỹ thành lập và hoạt động không vì mục đích thu lợi nhuận. 2. Hoạt động của Quỹ theo nguyên tắc tự tạo vốn tự trang trải các chi phí cho hoạt động xã hội từ thiện của mình và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. 3. Quỹ phải thực hiện các quy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.