tailieunhanh - Quyết Định Số: 17/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------Số: 17/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Huế, ngày 31 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TÁI ĐỊNH CƯ, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH; GIÁ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số 17 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế ngày 31 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH GIÁ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Nghị định số 75 2008 NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170 2003 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Căn cứ Nghị định số 90 2006 NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở Căn cứ Thông tư số 104 2008 TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170 2003 NĐ-CP và Nghị định số 75 2008 NĐ-CP của Chính phủ Căn cứ Thông tư 05 2006 TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90 2006 NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở Căn cứ Quyết định số 08 2008 QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư Căn cứ Quyết định số 1223 2006 QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh về phân cấp quyền hạn trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư đối tượng chính sách giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh thành phố Huế cụ thể như sau 1. Giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư đối tượng chính sách Giá cho thuê 1m2 sàn căn hộ tính

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.