tailieunhanh - Quyết định số 164/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 164/2003/QĐ-TTg việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 164 2003 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng công Giấy Việt Nam tờ trình số 929 TTr-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2002 tờ trình số 1192 TTr-HĐQT ngày 29 tháng 8 năm 2002 ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 6645 BKH DN ngày 18 tháng 10 năm 2002 Tài chính công văn số 11515 TC-TCDN ngày 25 tháng 10 năm 2002 Lao động - Thương binh và Xã hội công văn số 3429 LĐTBXH-CSLĐVL ngày 10 tháng 10 năm 2002 Nội vụ công văn số 474 BNV-TCBC ngày 15 tháng 10 năm 2002 Công nghiệp công văn số 3976 CV-ĐMDN ngày 09 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam đến năm 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Điều 3. Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Công nghiệp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam trong việc thực hiện Phương án nói trên. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    109    0    05-12-2022
46    90    0    05-12-2022
299    90    1    05-12-2022
34    77    0    05-12-2022
35    90    0    05-12-2022
12    87    0    05-12-2022
43    94    0    05-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.