tailieunhanh - Quyết Định Số: 17/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------Số: 17/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Vị Thanh, ngày 29 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT CÓ VƯỜN, AO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Số 17 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vị Thanh ngày 29 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT CÓ VƯỜN AO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Căn cứ Thông tư số 09 2007 TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập chỉnh lý quản lý hồ sơ địa chính Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định về hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn ao nằm trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư. 2. Đối tượng áp dụng Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. Khu dân cư trong Quyết định này được hiểu là khu vực có các hộ gia đình cá nhân sống tập trung diện tích đất khu vực này chủ yếu để xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho sinh hoạt của hộ gia đình cá nhân sinh sống tại khu vực đó được xã hội và pháp luật thừa nhận hoặc quy hoạch dân cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phạm vi khu dân cư được xác định bởi đường khoanh bao khép kín dựa vào các yếu tố địa lí như đường giao thông kênh rạch sông ngoi. có hệ thống giao thông đã được hình thành theo đúng quy hoạch. Các tuyến dân cư cụm dân cư điểm dân cư đã hình thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 cũng được hiểu như giải thích trên điểm khác nhau là về quy mô hộ gia đình cá nhân sinh sống và quy mô về đất đai. 2. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ địa chính ranh giới thửa đất được xác định như sau a Ranh giới thửa đất trên thực địa được xác định bằng tên

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.