tailieunhanh - Quyết định số 232/1999/QĐ-TTg

Quyết định số 232/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 232 1999 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 232 1999 QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 43 1999 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước Căn cứ Nghị định số 50 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển. Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện bản Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN Ban hành kèm theo Quyết định số 232 1999 QĐ - TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này áp dụng đối với hoạt động quản lý tài chính của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển sau đây gọi tắt là Quỹ . Điều 2. Quỹ là một tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí có tư cách pháp nhân có vốn điều lệ có bảng cân đối có con dấu được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước các Ngân hàng trong nước ngoài nước và được tổ chức thanh toán với khách hàng có quan hệ trực tiếp đến các hoạt động của Quỹ. Quỹ là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống thực hiện thu chi và quyết toán thu chi tài chính theo chế độ quy định của Quy chế này được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.