tailieunhanh - Các thông số điều khiển của VRay - Phần 1

Tài liệu học tập về Vray = plugin cho 3Dmax. Nhóm các biến điều khiển trong Vray bằng các tính chất chung của phương pháp Monte- Calro, đặt trong bảng dưới đây: Giá trị các thông số này xác định các Sampler sẽ được sử dụng trong tính toán mọi giá trị theo phương pháp Monter-Carlo. Ghi nhớ là thưc tế tất cả các giá trị, được tính bởi Vray, tất cả các dạng chiếu sáng, khúc xạ và phản xạ, translucency, caustic và các loại khác, đều sử dụng phương pháp đó. Kết quả là phụ thuộc vào những xác lập này tốc độ. | Interpolation type – khả năng nội suy sự chiếu sáng của các điểm không được tính theo các giá trị chiếu sáng đã tính. Trong trường hợp đơn giản nhất sự chiếu sáng của điểm được nội suy theo sự chiếu sáng đã tính của các điểm gần nhất trong số lượng được cho bởi Calc. Pass interpolation samples. Sư chiếu sáng được tổng hợp lại với hệ các số cân bằng, phụ thuộc vào khoảng cách và hướng pháp tuyến. Có tất cả 4 dạng nội suy (4 phương pháp khác nhau tính hệ số cân bằng), trong số đó có 3 loại có liên quan đến sự mờ nhạt - Weighted average, Least squares fit, Least squares with Voronoi weights và một loại không có sự mờ nhạt - Delone triangulation. Theo mặc định VRay dùng Least squares fit, nếu như cần loại nội suy không mờ nhạt – loại Delone triangulation sẽ được dùng, nó cung cấp hình ảnh chính xác và rõ ràng hơn. Mặt khác các loại nội suy trên yêu cầu tăng subdivs irradiance map, bởi vì khi không có sự mờ nhạt thì nhiễu của hình sẽ không tự được làm mềm đi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.