tailieunhanh - Quyết Định Số: 407/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------Số: 407/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐỀN BÙ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Số 407 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Pleiku ngày 21 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐỀN BÙ NHÀ VẬT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Căn cứ Nghị định số 28 2010 NĐ-CP ngày 25 3 2010 về quy định mức lương tối thiểu chung và các văn bản hướng dẫn thi hành Căn cứ mặt bằng giá vật liệu vật tư tại các địa bàn trong tỉnh Xét đề nghị của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại tờ trình số 18 TTrLS-XD-TC ngày07 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bảng giá đền bù nhà cửa vật kiến trúc công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh lợi ích quốc gia lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh có phụ lục kèm theo . Điều 2. Bảng giá này thay thế cho Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 13 QĐ-UBND ngày 10 01 2008 của UBND tỉnh Đối với những tổ chức hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường của cấp có thẩm quyền nhưng chưa nhận tiền nhận tiền chưa đủ nguyên nhân chủ quan của cơ quan lập phương án đền bù thì được áp dụng đơn giá theo quyết định này. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Tài chính Xây dựng Tài nguyên và Môi trường Cục thuế tỉnh Kho bạc Nhà nước tỉnh Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Chủ tịch UBND huyện thị xã thành phố Pleiku Thủ trưởng các Sở Ban ngành và các tổ chức hộ gia đình cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 7 2010. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phùng Ngọc Mỹ PHỤ LỤC 1 BẢNG GIÁ ĐỀN BÙ NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ban hành kèm theo Quyết định số 407 QĐ-UBND ngày 21 6 2010 của UBND tỉnh Số TT Nội dung Đơn vị tính Mức gía 1 2

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.