tailieunhanh - Quyết Định Số: 33/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------Số: 33/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Biên Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số 33 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa ngày 14 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 204 2004 NĐ-CP ngày 14 12 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang Căn cứ Nghị định số 205 2004 NĐ-CP ngày 14 12 2004 của Chính phủ về chế độ Quy định hệ thống thang lương bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước Căn cứ Nghị định số 28 2010 NĐ-CP ngày 25 3 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung Căn cứ Thông tư liên tịch số 04 2007 TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 02 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai Căn cứ Quyết định số 20 2007 QĐ-BTNMT ngày 07 12 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê đất đai Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 171 TTr-TNMT ngày 28 4 2010 về việc ban hành đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bảng đơn giá kèm theo . Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn theo dõi việc thực hiện thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung khi cần thiết. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường Tài chính Kế hoạch - Đầu tư Chủ tịch UBND các huyện thị xã Long Khánh thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 4 - Bộ Tài .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.