tailieunhanh - Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - THIÊN NHIÊN (2)

- Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên. - Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ, mượn các sự vật, hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội. - Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên. | Luỵệntừ . và . câu MỞ RỘNG VÔN TỪ THIÊN NHIÊN I. Mục tiêu nhiệm vụ - Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên. - Làm quen với các thành ngữ tục ngữ mượn các sự vật hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội. - Tiếp tục mở rộng hệ thống hoá vốn từ nắm nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên. II. Đồ dùng dạỵ học - Từ điển học sinh hoặc vài trang phô tô từ điển học sinh phục vụ bài học. - Bảng phụ ghi sẵn BT 2. - Một số tờ giấỵ khổ to để HS làm BT. III. Các hoạt động dạỵ- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Làm bài tập. 28-29 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 5 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - HS dùng viết chì đánh dấu vào dòng mình - Cho HS trình bày kết quả. chọn. - Đại diện cặp nêu - GV nhận xét chốt lại. dòng mình chọn. b Hướng dẫn HS làm BT 2. 6 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài GV đưa bảng phụ đã viết BT 2 lên. - GV nhận xét chốt lại. c Hướng dẫn HS làm BT 3. 9 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Tìm từ ngữ miêu tả chiều rộng chiều dài chiều cao chiều sâu. Đặt câu với từ vừa tìm. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN