tailieunhanh - Luyện từ và câu - MỞ RỘNG VỐN TỪ - THIÊN NHIÊN (2)

- Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên. - Làm quen với các thành ngữ, tục ngữ, mượn các sự vật, hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội. - Tiếp tục mở rộng, hệ thống hoá vốn từ, nắm nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên. | Luỵệntừ . và . câu MỞ RỘNG VÔN TỪ THIÊN NHIÊN I. Mục tiêu nhiệm vụ - Hiểu nghĩa của từ thiên nhiên. - Làm quen với các thành ngữ tục ngữ mượn các sự vật hiện tượng thiên nhiên để nói về những vấn đề của đời sống xã hội. - Tiếp tục mở rộng hệ thống hoá vốn từ nắm nghĩa các từ ngữ miêu tả thiên nhiên. II. Đồ dùng dạỵ học - Từ điển học sinh hoặc vài trang phô tô từ điển học sinh phục vụ bài học. - Bảng phụ ghi sẵn BT 2. - Một số tờ giấỵ khổ to để HS làm BT. III. Các hoạt động dạỵ- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Làm bài tập. 28-29 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 5 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài. - HS dùng viết chì đánh dấu vào dòng mình - Cho HS trình bày kết quả. chọn. - Đại diện cặp nêu - GV nhận xét chốt lại. dòng mình chọn. b Hướng dẫn HS làm BT 2. 6 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài GV đưa bảng phụ đã viết BT 2 lên. - GV nhận xét chốt lại. c Hướng dẫn HS làm BT 3. 9 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Tìm từ ngữ miêu tả chiều rộng chiều dài chiều cao chiều sâu. Đặt câu với từ vừa tìm. - Cho HS làm bài. - HS làm bài theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.