tailieunhanh - TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 11

Phương trình lượng giác là một phần rất quan trọng của chương trình THPT,nó liên quan đến rất nhiều vấn đề sau này mà trước mắt là bạn thấy trong các đề thi tốt nghiệp và đại học lúc nào cũng có câu:” Giải phương trình lượng giác” | T TỔNGH CHƯƠNG 1 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Phương trình lượng giác là một phần rất quan trọng của chương trình THPT nó liên quan đến rất nhiều vấn đề sau này mà trước mắt là bạn thấy trong các đề thi tốt nghiệp và đại học lúc nào cũng có câu Giải phương trình lượng giác Vậy chúng ta bắt đầu nghiên cứu vấn đề này nhé rất hay đó CÔN TẬP CÁCH GIAI CẤC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG GẬP. VỈ DỤ-CÁCH GIẢI -GIẢI HÒẠC hưởng dần và bài tập. 1. Phương trình bâc hai đỗi vói môt hàm số hrong tĩiác Phương trình dạng x b f x c 0 . trong đỏ f x là hàm số lượng giác. Và a b. c là các hệ số a 0. Cách giáỉ Dặ t f x nếu f x là sinx hoặc cosx thì 1 Giai phương trình at2 bt c 0 vá chọn t thoa mãn điều kiện. Giai phương trình f x t. . . . . 2cos4x 6cos x l-f-3cos2x . . Ví dự 1 Giai phương trinh ------- -------------- 0 1 cos X . . . ._ . . l-cosx 2cosx l -72sinx . Vi du 2 Giai phương trình ------ ------------- 1 2 1 - cos X Ví dụ 3 Giai phương trình -3 1 -cosx .coử X 3 Vi du 4 Giai phương trình sin6 X cosbx 2cojừx-1 4 Ví dụ 5 Tìm các nghiệm trôn khoang 0 - cua phương trình Email 1 TÔNG H Sin HƯỞNG DÁN GIAI CẤC vi DỤ cos2x 1 2cos 2x-3cos2x 1 0 2 sinX -2 0 o sin X Ví dụ 3 DK X mỉt cos 3cosx- Thoa các DK. 3 -3 1 cos 2x 4 4 4 Ậcos2 2x -ị cos2xo 3cos2 2x-4cos2x l 0 4 4 Ví du 1 -Dk X y niĩĩ . 1 o 2 2 cos2 2x- 0 3 1 cos2x 1 3cos2x 0 Vậy 1 cỏ 3 họ nghiệm là X hĩĩ X Ả- T h keZ. 6 2. X arccos - A2 r cos2x 2 3 sin2 x cos2 x 3 -3sin2 xcos2 x sin2 X cos2 x 1 - 4sin2 2x 4 4 x r- A 2zr 4 Họ X thoa ĐK. khi k 2h X hĩĩ V2 sinx sin y I cosx - 6 cos2 X cosx -2 0 1 COSX Ví du 4 Bicn đồi sin6 X cos6 X sin2 xf cos x 3 kĩĩ X 2 ĩt X kĩĩ . 6 Ví du 2 ĐK. cosx 1 X mlĩĩ 2 l-2cos x-cosx-4Ĩsinx 1-cosx -2 1 -sin x -V2sinx 0 2 . rr V sinx v2 loại Chuyên dề PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIẢC-Theo hưởng ru dề thi của BỌ GIÁO DỤC sin3x-cos3x . _ 7--------------cosx 4 - cos 2x 2sin2x-l Ví du 6 Cho phương trình cos2x 2iM l sinx- n-l 0 . a Giai phuơng trình khi m 2. b Tim m đê phương trình có .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.