tailieunhanh - Quyết Định Số: 78/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------Số: 78/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG VIỆC THỰC HIỆN TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT; BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH . | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số 78 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh ngày 02 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG VIỆC THỰC HIỆN TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT GIAO ĐẤT CHO THUÊ ĐẤT BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 197 2004 NĐ-CP ngày 03 12 2004 về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất số 17 2006 NĐ-CP ngày 27 01 2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187 2004 NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 5 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 8 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư Căn cứ Thông tư số 14 2009 TT-BTNMT ngày 01 10 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất giao đất cho thuê đất Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan theo cơ chế một cửa khi Nhà nước thực hiện trình tự thu hồi đất giao đất cho thuê đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan Văn phòng UBND tỉnh các Sở Ban ngành thuộc UBND tỉnh UBND các huyện thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. . TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên QUY ĐỊNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA KHI

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.