tailieunhanh - Quyết định số 05/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 05/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 05 2003 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP TỏNG CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VIỆT NAM VÀO TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 50 CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38 CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50 CP Căn cứ Quyết định số 125 QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sáp nhập Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam vào Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. Danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam tại thời điểm sáp nhập kèm quyết định này. Điều 2. 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam và Hội đồng quản trị Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bàn giao tổ chức tiếp nhận nguyên trạng cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam theo đúng các quy định của Pháp luật và báo cáo Bộ Công nghiệp trước ngày 15 tháng 3 năm 2003. 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trong quý I năm 2003 trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét quyết định Phương án sắp xếp lại về tổ chức và cán bộ lãnh đạo các đơn vị thành viên và của Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam bổ sung sửa đổi phù hợp với nhiệm vụ được giao và tổ chức đăng ký kinh doanh bổ sung theo qui định của Pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.