tailieunhanh - Quyết định số 638/2003/QĐ-UB

Quyết định số 638/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy vào Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 638 2003 QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ THANG MÁY VÀO CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 4 1995 Căn cứ Nghị đinh số 50 CP ngày 28 8 1996 của Chính phủ về thành lập tổ chức lại giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38 CP ngày 28 4 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50 CP Xét Thông báo số 266 ĐMDN ngày 31 12 2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 1002 CV-VP ngày 09 12 2002 của Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn Xét Tờ trình số 37 KHĐT-KD ngày 28 01 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Nay sáp nhập Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo Quyết định số 3664 QĐ-UB-NCVX ngày 31 10 1994 của ủy ban nhân dân thành phố vào Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo Quyết định số 2684 QĐ-UB-NC ngày 18 8 1994 của ủy ban nhân dân thành phố . Điều Trụ sở của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn đặt tại số 432 An Dương Vương quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Điều Ngành nghề kinh doanh của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn trên cơ sở giữ nguyên ngành nghề đã có của Công ty và bổ sung thêm chức năng của Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy cụ thể bổ sung thêm Thiết kế nhà ở phục vụ nhu cầu kinh doanh của đơn vị không nhận thầu thiết kế . Thiết kế sản xuất lắp đặt sửa chữa bảo trì thang máy và các thiết bị nhà cao tầng. Điều Vốn của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn sau khi sáp nhập sẽ đăng ký kinh doanh bổ sung theo văn bản xác nhận vốn của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.