tailieunhanh - Đăng ký lại việc sinh.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lại việc sinh.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Dang ky lai viec sinh. Thong tin Linh vuc thong ke Hanh chinh tu phap Co quan co tham quyen quyet dinh Uy ban nhan dan cap xa Co quan truc tiep thuc hien TTHC Uy ban nhan dan cap xa Co quan phöi hop neu co Uy ban nhan dan cac cap xa noi da dang ky ho tich ve viec da dang ky. Cach thüc thuc hien Tru so co quan hanh chinh Thoi han giai quyet 5 ngay ke tu ngay nhan du giay to hop le. Döi tuong thuc hien Ca nhan TTHC yeu cau tra phi le phi Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp bản chính đăng ký lại Quyết định số 17 2007 QĐ- 1. bản việc sinh . UBND. Thu tiền biểu mẫu bản chính 2. đăng ký lại việc sinh 500đ 1bản Kết quả của việc thực hiện TTHC 01 bản chính giấy khai sinh_Đăng ký lại. Các bước Tên bước Mô tả bước Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh nộp hồ sơ tại Ủy dân nhân dân cấp xã. 2. Trong thời hạn 5 ngày hoặc 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ đối với trường hợp cần phải xác minh cán bộ Tư pháp hộ 3. Tên bước Mô tả bước tịch ghi vào sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy dân nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy khai sinh và bản sao giấy khai sinh theo yêu cầu người đi khai sinh. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại nếu có được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ Đăng ký lại . Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây nhưng đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân như Sổ hộ khẩu Giấy chứng minh nhân dân học bạ bằng tốt nghiệp lý lịch cán bộ lý lịch đảng viên mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ tên chữ đệm ngày tháng năm sinh dân tộc quốc tịch quê quán thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ tên chữ đệm ngày tháng năm sinh dân tộc quốc tịch quê quán trong các hồ sơ giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại. Phần

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.