tailieunhanh - Tài liệu nghiệp vụ ngân hàng - Các phương tiện thanh toán quốc tế

Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế Hối phiếu Lệnh phiếu Séc quốc tế Thẻ thanh toán quốc tế Hối phiếu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hối phiếu. Khái niệm và đặc điểm hối phiếu. Chức năng của hối phiếu Thành lập hối phiếu. Quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan Chấp nhận hối phiếu Thuế hối phiếu Chuyển nhượng hối phiếu Bảo lãnh hối phiếu Thanh toán hối phiếu Từ chối trả tiền hối phiếu | Chương 2 Các phương tiện thanh toán quốc tế Hối phiếu Lệnh phiếu Séc quốc tế Thẻ thanh toán quốc tế Hối phiếu 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hối phiếu. 2. Khái niệm và đặc điểm hối phiếu. 3. Chức năng của hối phiếu 4. Thành lập hối phiếu. 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan 6. Chấp nhận hối phiếu 7. Thuế hối phiếu 8. Chuyển nhượng hối phiếu 9. Bảo lãnh hối phiếu 10. Thanh toán hối phiếu 11. Từ chối trả tiền hối phiếu . Kháng nghị 12. Các loại hối phiếu Tham khảo luật Hiện nay có 4 nguồn luật phổ biến đièu chỉnh lưu thông hối phiếu trên thế giới Luật thống nhất về hối phiếu Uniform Law for Bill of Exchange - ULB1930 Luật hối phiếu của Anh Bill of Exchange Act of 1882 Luật thương mại thống nhất của Mỹ Uniform Commercial Code of 1995 - UCC Hối phiếu và lệnh phiếu quốc tế International Bills of Exchange and Promisory Notes Tại Việt Nam Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam 49 2005 QH11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.