tailieunhanh - Quyết định số 415/QĐ-TTg

Quyết định số 415/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 415 QĐ-TTg Hà Nội ngày 14 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 20001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tông công ty nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đôi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của úy ban nhân dân thành phố Hải Phòng các Công văn số 5719 CV-UB ngày 12 tháng 12 năm 2002 và số 997 CV-UB ngày 24 tháng 3 năm 2003 ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công văn số 404 BKH-DNngày 17 tháng 01 năm 2003 Tài chính Công văn số 951 TC-TCDNngày 27 tháng 01 năm 2003 Lao động - Thương binh và Xã hội Công văn số 24 LĐTBXH-CSLĐVL ngày 06 tháng 01 năm 2003 Nội vụ Công văn số 1151 BNV-TCBC ngày 31 tháng 12 năm 2002 Ban Kinh tế Trung ương Công văn số 06 CV-KTTW ngày 09 tháng 01 năm 2003 và đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Đồng ý với danh sách những doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc sắp xếp năm 2002 những doanh nghiệp nằm trong kế hoạch sắp sếp năm 2002 của thành phố nhưng đến nay chưa hoàn thành thì tiếp tục chuyển sang thực hiện vào năm 2003. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm - Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện cần có những biện pháp cụ thể kịp thời để đảm bảo giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho người lao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.