tailieunhanh - Quyết Định Số: 09/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------Số: 09/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bạc Liêu, ngày 18 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Số 09 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bạc Liêu ngày 18 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA THUÊ THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC đô thị trên địa BÀN TỈNH BẠC LIÊU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Quyết định số 67 2009 QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị Căn cứ Thông tư số 36 2009 TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán cho thuê thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 52 TTr-SXD ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự thủ tục xét duyệt đối tượng được mua thuê thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Điều 2. Các dự án phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp được xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu căn cứ Quy định này để xác định nội dung về trình tự thủ tục xét duyệt đối tượng mua thuê mua nhà ở dành cho người thu nhập thấp phù hợp với tính chất điều kiện cụ thể của từng dự án nhưng không được trái Quy định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Xây dựng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc giao cho Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. . TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Hoàng Bê QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT DUYỆT ĐỐI .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.