tailieunhanh - Quyết định số 411/QĐ-TTg

Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giai đoạn 2003-2005 | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 411 QĐ-TTg Hà Nội ngày 11 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2003-2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tông công ty nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đôi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của úy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 17 TT-UB số 2096 CV-UB ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Lao động - Thương binh và Xã hội Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giai đoạn 2003-2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trong việc thực hiện phương án này theo các thủ tục quy định hiện hành. Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.