tailieunhanh - Quyết định 422/2003/QĐ-BTM

Quyết định 422/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 422 2003 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0422 2003 QĐ-BTM NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG kho xăng DẦU TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định 95 CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2002 và Nghị định số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP Căn cứ Quyết định số 93 2002 QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kho xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010 Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thống kê - Trưởng ban Quản lý các dự án quy hoạch Bộ Thương mại QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu trên phạm vi cả nước. Điều 2. Bộ Thương mại và các Bộ Ngành khác có liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ. Lê Danh Vĩnh Đã ký QUY CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHO XĂNG DẦU TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 0422 2003 QĐ-BTMngày 11 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nội dung mục đích quản lý Quy chế này xác lập các nguyên tắc tiêu thức và yêu cầu quản lý Nhà nước mà các chủ đầu tư phải tuân thủ khi tiến hành chuẩn bị đầu tư xây dựng các kho xăng dầu trên lãnh thổ Việt Nam. Mục đích của Quy chế này là nhằm thiết lập trật tự kỷ cương trong việc xây dựng các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.