tailieunhanh - KÌ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC ỨNG DỤNG

Xaây döïng cô sôû döõ lieäu ñeå quaûn lyù moät heä thoáng baùn haøng vôùi caùc thoâng tin sau: • Moãi moät hoaù ñôn coù duy nhaát moät soá hoaù ñôn, thoâng tin veà hoaù ñôn goàm :Soá hoaù ñôn, maõ khaùch haøng, maõ soá nhaân vieân thöïc hieän hoaù ñôn, maõ saûn phaåm, ngaøy xuaát nhaäp haøng, loaïi (N: nhaäp , X : xuaát), soá löôïng, ñôn giaù, thaønh tieàn. • Moãi moät khaùch haøng coù : maõ khaùch haøng, teân, ñiaï chæ,ø soá ñieän thoaïi. Trong ñoù maõ khaùch haøng cuûa moãi khaùch haøng laø duy nhaát | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.