tailieunhanh - Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 135/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 135 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG_ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Lao động - Thương binh và Xã hội Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Điều 3. Các Bộ Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Nội vụ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện Phương án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 Ban hành kèm theo Quyết định số 135 2003 QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100 VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN 1. Doanh nghiệp nhà nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
689    31    0    01-08-2021