tailieunhanh - Đăng ký lại dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. (trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh khác)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: doanh nghiệp | Đăng ký lại dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh khác Thông tin Lĩnh vực thống kê nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Công Thương Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đăng ký mẫu dấu lần Quyết định số 58 2006 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân hoàn thành hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho thương nhân nộp hồ sơ về yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên 4. môn - Sở Công Thương để thực hiện việc thẩm định trên cơ sở hồ sơ nhận được và các quy định pháp luật Sở Công Thương đăng ký dấu nghiệp vụ vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ Trong trường hợp chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ hơ đầy đủ Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo chấp thuận đăng ký cho thương nhân bằng văn bản. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 5. từ ngày nhận được thông báo chấp thuận của Sở Công Thương thương nhân có trách nhiệm mang con dấu của mình đến Sở Công Thương để đăng ký vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ . Trường hợp từ chối đăng ký dấu nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ hơ đầy đủ Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo chấp thuận đăng ký cho thương nhân bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối. Thương nhân nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 6. qủa - Sở Công Thương. Hồ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.