tailieunhanh - Đăng ký kỳ sát hạch lái xe hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và F

Tham khảo tài liệu 'đăng ký kỳ sát hạch lái xe hạng a3, a4, b1, b2, c, d, e và f', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký kỳ sát hạch lái xe hạng A3 A4 B1 B2 C D E và F Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ 3. Phòng Quản lý sát hạch lái xe Kiểm tra đăng ký hồ sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo khai giảng báo cáo số 1 2. Kế hoạch đào tạo Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. cáo khai giảng Báo cáo số 1 Quyết định số 54 2007 QĐ-BGTV. 2. Kế hoạch đào tạo - phụ lục 3 Quyết định số 54 2007 QĐ-BGTV. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định 1. Cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy phép đào tạo lái xe Quyết định số 54 2007 QĐ-BGTV. Báo cáo ngay sau khi khai giảng đối với giấy phép lái xe các hạng A3 A4 Quyết định số 54 2007 QĐ-BGTV. Không quá 07 ngày ngay sau khi khai giảng đối với giấy phép lái xe các hạng B1 B2 D E và F Quyết định số 54 2007 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.