tailieunhanh - Quyết định số 93/2004/QĐ-BCN

Quyết định số 93/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Bạch Đằng thành Công ty cổ phần Nhựa Bạch Đằng do Bộ Công Nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 93 2004 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHỰA BẠCH ĐẰNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BẠCH ĐẰNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Công ty Nhựa Bạch Đằng Công văn số 455 BADAPLAST CV-CPH ngày 24 tháng 8 năm 2004 Phương án cổ phần hoá Công ty Nhựa Bạch Đằng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 07 tháng 9 năm 2004 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Nhựa Bạch Đằng doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Mười tỷ ba mươi triệu năm trăm ngàn đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 51 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 44 94 - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp 4 06 . Trị giá một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty Nhựa Bạch Đằng tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá Quyết định số 1942 QĐ-TCKT ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Bộ Công nghiệp là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là đồng. Bổ sung đồng tiền hỗ trợ di chuyển Công văn số 3039 CV-UB ngày 06 tháng 7 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng . 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 205 lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó bán ưu đãi trả chậm cho 21 lao động nghèo là cổ phần trị giá đồng. 4. Về chi phí cổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.