tailieunhanh - Quyết định số 941/QĐ-CT

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 941 QĐ-CT Vĩnh Phúc ngày 02 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ- CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 79 TTr-STNMT ngày 03 4 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thủ trưởng các Sở Ban Ngành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH Phùng Quang Hùng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Thu tuc hanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.