tailieunhanh - Quyết định số 1391/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số 1391 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam ngày 02 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BAN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 99 2010 NĐ-CP ngày 24 9 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Căn cứ Quyết định số 119 QĐ-TCLN-KHTC ngày 21 3 2012 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về trình tự đăng ký kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tại Tờ trình số 145 TTr-SNNPTNT ngày 02 5 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt danh sách các đơn vị sản xuất thủy điện thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Có danh sách kèm theo . Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị thủy điện theo danh sách tại Điều 1 triển khai thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT Công Thương Tài chính Cục Thuế Quảng Nam Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Đông Giang Nam Giang Phước Sơn Nam Trà My Bắc Trà My Nông Sơn Đại Lộc Phú Ninh Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh các đơn vị sản xuất thủy điện và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận - Như Điều 3 - TTTU HĐND tỉnh - CT các PCT UBND tỉnh - CPVP - Lưu VT KTTH KTN. D minh tam b Nam 2012 Quyet dinh Lam nghiep 05 02 QD phe duyet danh sach cac don vi su dung KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Quang DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỦY ĐIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Kèm theo Quyết định số 1391 QĐ-UBND ngày 02 5 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam 1. Các cơ sở sản xuất thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN TT Tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    91    0    07-10-2022
115    91    1    07-10-2022
204    74    0    07-10-2022
9    61    0    07-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.