tailieunhanh - Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG TÀI SẢN LÀ RỪNG TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THU HỒI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỂ GIAO CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH TUYÊN QUANG | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Số 07 2012 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang ngày 02 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG TÀI SẢN LÀ RỪNG TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP KHI THỰC hiện thu hồi rừng và đất lâm nghiệp của CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐỂ GIAO CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 23 2006 NĐ-CP ngày 03 3 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng Căn cứ Nghị định số 197 2004 NĐ-CP ngày 03 12 2004 của Chính phủ về bồi thường hô trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Căn cứ Nghị định số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 8 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hô trợ và tái định cư Căn cứ Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 5 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hô trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Căn cứ Thông tư số 14 2009 TT-BTNMT ngày 01 10 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường hô trợ tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất giao đất cho thuê đất Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 399 TTr-SNN ngày 30 3 2012 về việc ban hành Quy định xác định tài sản và chính sách bồi thường tài sản là rừng trên đất lâm nghiệp khi thực hiện thu hồi rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức cá nhân để giao đất giao rừng cho các hộ tái định cư tỉnh Tuyên Quang QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xác định tài sản và chính sách bồi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.