tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- Bài số 15

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Bài số 15 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Câu 1 Sự khác nhau về cấu hình electron giữa oxi và các nguyên tố khác trong nhóm VIA là A. nguyên tử oxi có 2 electron độc thân. B. nguyên tử oxi không có phân lớp d. C. nguyên tử oxi không bền. D. nguyên tử oxi có 6e lớp ngoài cùng. Câu 2 Trong nhóm VIA đi từ O đến Te thì bán kính nguyên tử A. tăng tính oxi hoá tăng. B. tăng tính oxi hoá giảm. C. giảm tính oxi hoá giảm. D. giảm tính oxi hoá tăng. Câu 3 ở điều kiện thường H2O là chất lỏng còn H2S H2Se và H2Te là những chất khí là do A. oxi trong nước có lai hoá sp3. B. H2O có khối lượng phân tử nhỏ nhất. C. oxi có độ âm điện lớn nhất. D. giữa các phân tử H2O có liên kết hiđro. Câu 4 Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động có tính oxi hóa mạnh là do A. oxi có độ âm điện lớn. B. oxi có 6 electron lớp ngoài cùng. C. oxi có nhiều trong tự nhiên. D. oxi là chất khí. Câu 5 Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách A. nhiệt phân các hợp chất giàu oxi. B. điện phân nước hoà tan H2SO4. C. điện phân dung dịch CuSO4. D. chưng phân đoạn không khí lỏng. Câu 6 Trong phòng thí nghiệm sau khi điều chế oxi người ta có thể thu oxi bằng phương pháp A. đẩy không khí. B. đẩy nước. C. chưng cất. D. chiết. Câu 7 Oxi và ozon là A. hai dạng thù hình của oxi. B. hai đồng vị của oxi. C. hai đồng phân của oxi. D. hai hợp chất của oxi. Câu 8 Để phân biệt oxi và ozon người ta có thể dùng A. dd H2SO4. B. Ag. C. dd KI. D. dd NaOH. Câu 9 Trong công nghiệp để sản xuất H2SO4 đặc người ta thu khí SO3 trong tháp hấp thụ bằng A. H2O. B. H2SO4 98 . C. H2SO4 loãng. D. BaCl2 loãng. Câu 10 Khi đun nóng lưu huỳnh từ nhiệt độ thường đến 1700OC sự biến đổi công thức phân tử của lưu huỳnh là A. S S2 S8 Sn. B. Sn S8 S2 S. C. S8 Sn S2 S. D. S2 S8 Sn S. Câu 11 Lưu huỳnh tà phương Sa và lưu huỳnh đơn tà Sp là A. hai dạng thù hình của lưu huỳnh. B. hai đồng vị của lưu huỳnh. C. hai đồng phân của lưu huỳnh. D. hai hợp chất của lưu huỳnh. Câu 12 Người ta có thể

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    73    3    01-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.