tailieunhanh - Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 2

- Giúp cho Chủ đầu tư, chủ nhà hiểu rõ hiện trạng và chất lượng của ngôi nhà cần sửa chữa cải tạo hoặc nâng tầng, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn về quy mô và công năng phù hợp với ngôi nhà của mình. | Buri Al Arab Hotel Dubai Roger Federer and André Agassi on the helicopter-platform Hanoi City Complex 65 stories Project Owner The Luxembourg-based company Hanoi. Architects Coralis Callison 195 m high 65 storeys . The total investment capital is . 4 Basements. Concrete 70 Mpa. Dafusi Cable-Stayed Bridge over Yangtze River China Built in 1997-2001 the main span is 450 m. C60 concrete for the beam deck used Elkem Microsilica 30kg m3 to obtain high early final strength - the deck was prestressed after 3 days requiring 48MPa. 80 MPa was achieved at 28 days 6 Stolma Bridge Norway World record span for free cantilever bridge 301 m - until 2006 Compressive cube strength 28 days MPa BE MỘT SỐ HƯ HỎNG PHÍA B QUAN HỆ E VÀ NHIỆT ĐỘ T X X Q A ------Expon. Expon. Expon. ------Expon. ------Expon. 5500 5000 4500 4000 3500 csT o 3000 LU 2500 2000 1 500 1 000 0 1 0 20 30 40 50 60 70 Nhiệt đô đôc wj 7 CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ - KĐCLCT I_Nhựa đường 22TCN 231-96 1. Độ kim lún ở 25oC 2. Độ kéo dài ở 25oC 3. Nhiệt độ hoá mềm và bi 4. Nhiệt độ bắt lửa 5. Lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5 giờ. 6. Tỷ lệ độ kim lún của nhựa đường sau khi đun nóng ở 163oC trong 5 giờ so với độ kim lún ở 25oC . 7. Lượng hoà tan trong Trichloroethylene. 8. Khối lượng riêng ở 25oC 9. Độ dính bám đối với đá. 10. Hàm lượng Paraphin __I CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ - KĐCLCT Vô cơ Vôi Xi măng Một sô tính chất củaXM TCVN 6017 1995 1. Lượng nước TC LNTC để trộn có hô XM đạt đô dẻo TC sau 30 kim Vica xuyên được 33-35mm 10mm ASSHTO . 2. Thời gian bắt đầu đông kết Là Khoảng thời gian từ khi trộn đến khi kim vica xuyên được 39mm 25mm-ASSHTO. TN với LNTC 3. Thời gian kết thức đông kết Là Khoảng thời gian tư khi bắt đầu đông kết đến khi kim vica xuyên không quá 1mm. TN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.